Tulevaisuus tulee - onko työyhteisönne valmis?

Resilientin työyhteisön työkalupakki

Tulevaisuustaidot
kestävyysosaaminen
Osallistavat menetelmät

Viime vuodet ovat osoittaneet yritysten tarpeen pystyä kohtaamaan toimintakentän rakenteita horjuttavia äkillisiä muutoksia.

Epävarmuuden kohtaamisessa tarvittavia tulevaisuustaitoja ovat mm. systeeminen ajattelu, proaktiivinen, vastuullinen toiminta, epävarmuuden sietokyky, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien tunnistaminen sekä niitä koskevien ajatusten, tunteiden ja tiedon kriittinen tarkastelu.

Tulevaisuustaidot kytkeytyvät
keskeisesti kestävän kehityksen periaatteisiin (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) ja Agenda 2030:n edistämiseen.

Äkillisten muutosten arvioidaan lisääntyvän myös ilmastonmuutoksen myötä. Eri elämänalueille ja toimialoille ulottuvan ilmastokriisin huomioiminen on olennainen osa yritysten tulevaisuuskestävää toimintaa.

Epävarmoissa tulevaisuuksissa navigoimiseen ja muutoskykynsä kehittämiseen yritykset tarvitsevat uusia työyhteisöä osallistavia toimintatapoja.

Innovaatioita ruokkiva organisaatio- ja johtamiskulttuuri auttaa luomaan uusia työpaikkoja ja työn tekemisen tapoja sekä kehittämään työyhteisön jäsenten kykyä johtaa itseään ja johtaa yhdessä.

Uusin blogi

8.2.2023
LAB Focus | Kaisu Isomäki

Miten selviytyä tulevaisuudesta?

Create your future -teksti keltaisella taustalla

Onko tulevaisuus vain epävarma hähmäinen tila, jota kohti olemme vääjäämättä menossa? Itse asiassa vaikka emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, voimme valmentaa itseämme sitä varten ja tehdä valintoja, jotka auttavat meitä kohti toivomaamme tulevaisuutta. Epävarma tulevaisuus vaatii organisaatioilta yhdessä tekemisen, palautteen antamisen, palkitsemisen ja yksilön sekä yhteisöjen kehittymisen tapoja. Yritys, joka kankeiden kaavojen sijaan rakentaa olosuhteet, jotka tukevat mahdollisuuksiin tarttumista ja epävarmuuksien sietämistä, pystyy selviytymään.

Lue koko blogi

Tulevaisuuslukutaidolla ja yhteiskehittämisellä kohti kestävää tulevaisuutta

Bounce Forward – Resilienssiä työelämään (2020-2023) hankkeessa tavoitteena on vahvistaa yritysten ja henkilöstön muutoskyvykkyyttä omaksumalla vuorovaikutteisia toimintatapoja sekä kehittämällä johtajuutta ja tulevaisuusajattelua.

Asiantuntijoille suunnatuissa Tulevaisuusagenttikoulutuksissa lisätään organisaatioiden sisäisiä osallistamisen ja yhteiskehittämisen valmiuksia sekä tuetaan yksilöiden taitoja navigoida epävarmoissa tulevaisuuksissa. Yrityksille suunnatuissa Resiliessipajoissa keskitytään tekemään arkea näkyväksi ja siten hahmottamaan yrityksen tilannekuvaa ja tulevaisuuksia, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksia työhön.

Tulevaisuusagenttikoulutus

Asiantuntijoille suunnattu Tulevaisuusagenttikoulutus tarjoaa tietotaitoa ja työkaluja muutoksessa navigointiin. Webinaareja ja pienryhmätyöskentelyä sisältävä koulutus etenee mahdollisuuksien ja haasteiden tunnistamisesta kohti laajempaa ymmärrystä, ratkaisuja ja työkaluja. Tutustu koulutukseen.

Resilienssipajat yrityksille

Resilienssipajat yrityksille

Kokeilevan kehittämisen resilienssipajoissa yritykset pääsevät simuloimaan työyhteisön arkisia tilanteita ja oppivat ymmärtämään kompleksisuuden ilmentymiä tilanteiden taustalla, kurkottamaan kohti toivottua tulevaisuutta sekä löytämään omalle organisaatiolle sopivia kestävän kehityksen suuntaviivoja. Lue lisää.