Resilienssipajat

Resilienssipajoissa keskitytään tekemään arkea näkyväksi ja siten hahmottamaan yrityksen tilannekuvaa ja tulevaisuuksia, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksia työhön.

Tavoitteena on vahvistaa osallistuvien yritysten resilienssiä ja tukea yrityksiä rakentamaan kestävämpää työelämää. Osallistuminen on yritykselle maksutonta.

Mitä resilienssi on?

Resilienssillä tarkoitetaan yksilöiden ja organisaatioiden kykyä muuttua, palautua, uudistua ja selvitä. Resilientin organisaation piirteitä ovat esimerkiksi jatkuva yhteisöllinen oppiminen ja innovatiivisuus, ennakointi ja varautuminen, tietoisuus tavoitteista ja yhteisestä suunnasta sekä yhdessä tekeminen, kokeileminen ja virheiden salliminen.

Kuva simulaatiopajasta
Resilienssipajat - Tulevaisuusajattelua, palvelumuotoilua ja simulaatiota yhdistävä työpajamalli pk-yrityksille toiminnan kehittämiseksi

Opas resilienssipajojen toteuttamiseen

Tulevaisuusajattelua, palvelumuotoilua ja simulaatiota yhdistävä työpajamalli pk-yrityksille toiminnan kehittämiseksi. Tutustu oppaaseen ja luotsaa työyhteisösi kohti kestävämpää tulevaisuutta yhteiskehittämisen avulla.

Resilienssipajat – Lataa opas tästä (184 latausta)

Tulevaisuustyöskentely + simulaatiot + palvelumuotoilu = resilienssi kehittyy?

Menetelmien symboleita

Resilienssipajojen hyödyt pk-yritykselle

Resilienssipajoissa kehitetään yrityksessä havaittua ajankohtaista haastetta. Tarkastelukulma kirkastetaan yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Resilienssipajoissa yhdistellään tulevaisuuslukutaitoa sekä simulaation ja palvelumuotoilun menetelmiä.

Haasteeseen pureudutaan tulevaisuuslukutaidon ja -ymmärryksen kautta. Kehityskohtia tuodaan näkyväksi simulaatiomenetelmällä. Palvelumuotoilun menetelmien avulla voidaan aloittaa mahdollisten ratkaisujen hahmottaminen.

Tähän mennessä tapahtunutta

Olemme tulevaisuustyöskentelyn, palvelumuotoilun ja simulaation keinoin…

… auttaneet aloittavaa yrittäjää kirkastamaan liiketoimintaideaansa sekä tukeneet henkilökohtaisten palvelumyyntivalmiuksien kehittymistä.

… tuoneet johtoa ja tiiminvetäjiä yhteisen pöydän ääreen purkamaan yrityksen strategisia menestystekijöitä haastavia asioita sekä pohtimaan konkreettisia toimia toivottujen tavoitteiden toteutumiseksi.

… kirkastaneet yhdessä yrityksen kanssa tulevaisuuden asiakkaan palvelupolkua.

… tukeneet yrityksen henkilöstöä kehittämään yrityksen toimintakulttuuria tulevaisuusorientoituneemmaksi sekä miettimään keinoja hiljaisen tiedon siirtämiseen toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

… auttaneet organisaation johtoa ja asiantuntijoita yhteiskehittämään organisaation rekrytointiprosessia sekä pohtimaan pitovoimaan vaikuttavia tekijöitä.

… analysoineet yrittäjän kanssa kohderyhmän tarpeita, arvoja ja niitä kontaktipisteitä, joissa asiakas kohtaa yrittäjän sekä auttaneet yrittäjää kehittämään myynti- ja markkinointitaitojaan.

Resilienssipajoissa mukana

Miten yritykset hyötyvät resilienssipajoihin osallistumisesta ja kenelle pajat on suunnattu?

Resilienssipajojen tavoitteena on organisaatioiden muutoskykyä ja uuden luomista vahvistavan osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen. Resilienssipajoihin valitaan kullekin yrityksille oma, heidän tarvettaan vastaava, kehitettävä aihe. Aihe on vapaa, kunhan se:

  • osallistaa yrityksen työyhteisöä, asiakkaita tai muita sidosryhmiä
  • uudistaa yrityksen toimintatapoja
  • ja edistää kestävää kehitystä.

Resilienssipajoihin voivat osallistua asiantuntijatyövaltaiset pk-yritykset Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä ja Keski-Pohjanmaalta. Yritykselle maksuttomat työpajat kerryttävät de minimis -tukea : työpajakokonaisuuden laskennallinen arvo on 5400 € .

Resilienssipajatyöslentelyn raamit: osallistava, toimintatapoja uudistava ja kestävää kehitystä edistävä

Resilienssipajatyöskentelyn vaiheet

Vaihe 1.

Alkukartoitus ja kehitettävän aiheen määrittely

Prosessin alussa
yrityksen nykytilannetta selvitetään lähtötilannekyselyn avulla. Lähtötilannekyselyn tulosten ja yrityksessä havaitun resilienssiä vaativan haasteen pohjalta kirjastetaan resilienssipajoissa kehitettävä prosessi, toimintamalli tai muu kehityskohde.

Lähtiessään mukaan yrityksellä ei ole pakko olla valmista ajatusta kehittämiskohteesta. Hanketoimijat voivat auttaa kehittämiskohteen hahmottamisessa.

Vaihe 2.

Tulevaisuusymmärryksen lisääminen ja menetelmien valinta

Ensimmäisessä työpajassa yritystä autetaan hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuksia. Tavoitteena on tunnistaa sellaiset tulevaisuuskuvat, jotka yrityksen tulisi toiminnassaan huomioida.

Valitaan, millä menetelmillä lähdetään taklaamaan nykyhetken haasteita ja suuntaamaan kohti toivottua tulevaisuutta.

Vaihe 3.

Ideointi ja kehittäminen
 

Toisessa ja kolmannessa työpajassa yrityksen henkilöstöä ja heidän mahdollisia sidosryhmiään tuetaan yrityksen arjen haasteiden havaitsemisessa sekä autetaan henkilöstöä löytämään itselleen sopivia ratkaisuvaihtoehtoja, joilla haasteisiin voitaisiin vastata.

Työpajoissa käytetään tulevaisuuden tutkimuksen, simulaation ja/tai palvelumuotoilun menetelmiä.

Vaihe 4.

Yhteenveto ja arviointi
 

Pajakokonaisuuden lopuksi osallistujien kanssa kokoonnutaan arvioimaan kehittämistyöprosessia ja kehittämisen onnistumista.

Muutaman kuukauden päästä työskentelyn päättymisen jälkeen osallistujat vastaavat jälkitilannekyselyyn, jonka tarkoituksena on tehdä huomioita mahdollisista tapahtuneista tekemisen tai ajattelun muutoksista. Lisäksi osaa osallistujista haastatellaan.

Resilienssipajojen tausta

COVID-19 –pandemian aikana asiantuntija-aloilla on melko onnistuneesti siirrytty etätyöhön, mutta pitkällä aikajänteellä eristäytyminen ja tilanteen epävarmuus vaikuttavat työhyvinvointiin sekä yritysten innovatiivisuuteen ja yhteisölliseen oppimiseen. Koronasta toipumisessa eduksi olisi, ettei työpaikoilla palauduttaisi suoraan vanhaan vaan kehittyisi innovaatioille otollisempia ja samalla ympäristölle myönteisempiä toimintamalleja.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä oman alueesi yhteyshenkilöihin. Yhteystiedot löydät täältä.